Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu

Dit bericht werd geplaatst in Praktijkonderzoek op .

Grasland scheuren is een heel teer punt in de bedrijfsvoering: het is een serieuze investering en het scheuren van grasland op zich leidt tot een sterke koolstofafbraak en N-mineralisatie in de bodem, zodat veel stikstof voor de plantengroei beschikbaar komt maar dikwijls onvoldoende wordt opgenomen met een reëel gevaar voor N-uitloging. Voorjaarsscheuren is landbouweconomisch niet interessant maar is voor het milieu dan weer wat gunstiger dan najaarscheuren. Jaarlijks wordt zo’n 30000 ha grasland gescheurd! Zowel bij voor- als najaarsscheuren worden in de praktijk zeer regelmatig hoge tot zeer hoge nitraatgehalten in de bodem gemeten in het najaar. Dit project wil via diverse demoproeven de verschillende methodieken voor scheuren van grasland qua tijdstip, tussenteelt/vruchtwisseling, .. met elkaar vergelijken. Een brochure zal de bekomen resultaten bundelen en beschikbaar worden gesteld aan de landbouwers.

Projectcoördinator: Alex de Vliegher, ILVO Plant Demonstratieproject Duurzame Landbouw met financiering van Vlaamse Overheid en Europese Gemeenschap